Linx's Solution

mac 触摸板手势

个人常用手势

  • 三指 => 拖动, 万物都可拖
  • 三指轻触 => 查询
  • 二指拖动 => 滚动
  • 四指左右滑动 => 切换桌面(全屏)
  • 二指轻触 => 右键菜单
  • 一指放在触摸板上另外一指轻触 => 新窗口打开(Chrome)
  • 双指左右滑 => 前进后退(Chrome)